Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Návštěvní
řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

obchodní společnosti Prefa Brno a.s.

 1. Obecná ustanovení
 2. Návštěvní řád platí pro návštěvy, které vstupují do areálu společnosti Prefa Brno a.s. (dále jen „společnost“). Za návštěvu se pro účely tohoto návštěvního řádu nepovažují zaměstnanci společnosti a zaměstnanci externích zhotovitelů působících dlouhodobě v areálu společnosti. Ostatní osoby se považují za návštěvu (včetně dodavatelů výrobních prostředků, řidičů třetích stran, apod.).
 3. Návštěva vstupuje do areálu společnosti dobrovolně a je povinna respektovat veškerá obecná i vnitřní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) a pravidla pro pohyb v rámci areálu společnosti tak, aby se nevystavila riziku vzniku újmy na zdraví nebo majetku.
 4. Návštěva je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení či poškození oprávněných zájmů a majetku společnosti, vč. nemateriálních hodnot (duševní vlastnictví, know-how atd.) a dbát pokynů kontaktní osoby, zaměstnance společnosti, případně ostrahy objektu.
 5. Společnost si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat z areálu společnosti každou osobu, která nebude respektovat nebo nevyhoví požadavkům tohoto návštěvního řádu, pokynům zaměstnanců společnosti nebo ostrahy, nebo jejíž chování shledá v rozporu s právními předpisy.
 6. Pokud návštěva zjistí, utrpí či způsobí úraz, ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob, majetku nebo životního prostředí, je povinna takovouto závadu ihned nahlásit jakémukoli zaměstnanci společnosti nebo ostraze, pokud to situace dovolí.
 7. Pro ošetření drobných poranění, která nevyžadují okamžité lékařské ošetření, je pracoviště vybaveno prostředky první pomoci umístěné na vrátnici.
 8. V případě, že úraz vyžaduje okamžité lékařské ošetření, je nutné zajistit bezodkladné přivolání rychlé záchranné služby – tel. 155, návštěva informuje o situaci zaměstnance společnosti, který bude postupovat podle pokynů uvedených v Traumatologickém plánu společnosti.
 9. Za porušení tohoto návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěva dle účinných právních předpisů České republiky, zejména dle občanského zákoníku.
 10. Návštěva bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostory areálu společnosti, jsou monitorovány kamerovým systémem s možností záznamu. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována pravidla ochrany osobních údajů stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jene „GDPR“).
 11. V areálu společnosti je zakázáno kouření mimo vyhrazených prostor, vstup pod vlivem nebo vnášení či užívání alkoholu či jiných návykových látek.
 12. V areálu společnosti se zakazuje manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazených prostor.
 13. V případě požáru se vyhlašuje požární poplach telefonicky na tel. č. 150, příp. 112 a dále se vyhlásí voláním „hoří“. V případě evakuace osob v areálu společnosti je návštěva povinna ukončit návštěvu a řídit se piktogramy únikových cest a pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.
 14. Každá osoba musí respektovat bezpečnostní značky, symboly, piktogramy a signály.
 15. Každá osoba musí dodržovat zákaz vstupu a vjezdu do všech prostor, které nesouvisí s předmětem návštěvy či její pracovní činnosti.
 16. Každá osoba musí dodržovat zákaz manipulace se stroji a strojními zařízeními společnosti či třetích osob, pokud k tomu není výslovně zmocněna. Dopravní prostředky, strojní a technická zařízení mohou obsluhovat a pracovní činnost vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a zdravotní způsobilostí.
 17. Je zakázáno vstupovat do nebezpečného dosahu manipulačních strojů a jeřábů a na obslužné lávky.
 18. Je zakázáno pohybovat se pod zavěšenými břemeny a v jejich bezprostředním okolí a pod zásobníky sypkých hmot.
 19. Je zakázáno přibližovat se k zařízením na plynulou dopravu materiálů.
 20. Je zakázáno vystupovat na skladovaný materiál a výrobky, nebo je přelézat.
 21. Je zákázán vstup osob mladších 15 let do areálů společnosti bez doprovodu dospělé osoby.
 22. Do areálu společnosti je zákaz vnášení předmětů, které by mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců nebo třetích osob v areálu společnosti (např. střelné zbraně, střelivo, pyrotechnika, zakázané chemické látky, apod.)
 23. Zvukovou a obrazovou dokumentace může návštěva pořizovat pouze na základě souhlasu ředitele příslušného závodu společnosti nebo jiné zmocněné osoby.
 24. Návštěva smí vstoupit do areálu společnosti za splnění následujících podmínek:
 25. zaměstnanec společnosti nebo ostraha objektu ověří oprávněnost návštěvy,
 26. návštěva předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo návštěvní doklad vydaný společností za účelem vstupu do areálu společnosti,
 27. návštěva se seznámí s návštěvním řádem společnosti a podepíše závazek jej dodržovat.

V případě nesplnění některého z výše uvedených bodů může být vstup do areálu společnosti zamítnut.

 1. Pro osoby opakovaně navštěvující areál společnosti může společnost vydat návštěvní doklad (Karta na vstup do areálu) opravňující ke vstupu nebo vjezdu do všech areálů společnosti. Tento průkaz je nepřenosný a jakékoliv jeho neoprávněné použití bude postihováno zákazem vstupu/vjezdu do areálu společnosti.
 2. Návštěva je povinna se na výzvu oprávněné osoby podrobit kontrolní bezpečnostní prohlídce své osoby a svých zavazadel a zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek s cílem zajistit dodržování organizačních norem společnosti a příslušných právních předpisů. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do areálu společnosti.
 3. Návštěva je povinna se pohybovat pouze po komunikacích pro chodce a ve výrobních halách po vyznačených „koridorech“ pro pěší (zejména je zakázáno vstupovat do manipulačních ploch a prostor, do míst nakládky a vykládky materiálu, na skladové plochy, prostorů jeřábové dráhy apod.).
 4. Ve všech areálech společnosti platí pravidla silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb. s tím, že nejvyšší povolená rychlost vozidel je stanovena na 15 km / h.
 5. Každá osoba, s jejíž činností v areálu společnosti jsou spojena rizika pro zdraví, život či majetek, je povinna při vstupu do areálu předložit odpovědné osobě seznam těchto rizik.
 6. Bezpečnostní pokyny pro nakládku a vykládku
 7. Nakládku a vykládku provádějí pouze odborně a zdravotné způsobilé osoby, jinak se jedná o závažné porušení pravidel BOZP.
 8. Podle pokynů zaměstnanců společnosti musí řidič poskytovat součinnost pro bezpečnou vykládku a nakládku, bez pokynu neopouštět vozidlo a neotvírat dveře.
 9. Řidič podílející se na nakládce a vykládce musí používat při práci ochranné prostředky náležející prováděné činnosti.
 10. Řidič je povinen upevnit a zajistit náklad před opuštěním areálu společnosti tak, aby nemohlo dojít k jeho pohybu nebo pádu z ložné plochy, kruhové trouby zajistit klíny proti posunu. Za stabilitu nákladu a bezpečnost při dopravě odpovídá vždy řidič vozidla.

III. Závěrečná ustanovení

 1. Ztrátu nebo odcizení návštěvního průkazu je třeba ihned hlásit společnosti.
 2. Společnost zpracovává osobní údaje návštěvy – fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, SPZ vozidla a podpis v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR po dobu 10 let. Další informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů lze nalézt na webových stránkách společnosti Prefa Brno a.s.: www.prefa.cz/o-nas/gdpr.
 3. Tento návštěvní řád platí pro všechny areály společnosti Prefa Brno a.s. na dobu neurčitou.
 4. Tento návštěvní řád je vydán v listinné i elektronické podobě a je dostupný na https://www.prefa.cz/o-nas/navstevni-rad/.

Příloha č. 1: Seznam rizik v areálu společnosti Prefa Brno a.s. a opatření proti jejich vzniku

         V Brně, dne 1.10.2020

                                                                           …………………………..

                                                                                     Prefa Brno a.s.
                                                                                 Ing. Michal Holák
                                                                             předseda představenstva

 

 

Příloha č. 1  – Seznam rizik v areálu společnosti Prefa Brno a.s. a opatření proti jejich vzniku

 

Pracoviště, činnost Zdroj rizika Nebezpečí Opatření (popř. odpovědnost)
Provoz na pozemních komunikacích Dopravní prostředky Dopravní nehoda, náraz, přiražení, přejetí Dodržování pravidel silničního provozu a dopravního značení (účastníci silničního provozu)
Provoz motorových vozíků Motorový vozík – nesprávné uložení břemene Pád břemene Dodržování pravidel silničního provozu a dopravního značení, bezpečná přeprava břemene (odpovídá obsluha)
Provoz motorových vozíků Motorový vozík – špatný stav manipulační jednotky Pád břemene Dodržování pravidel silničního provozu a dopravního značení, bezpečná přeprava břemene (obsluha MV)
Provoz motorových vozíků Motorový vozík Převrácení motorového vozíku Dodržování pravidel silničního provozu a dopravního značení, bezpečná přeprava břemene (obsluha MV)
Provoz motorových vozíků Motorový vozík Střet, přiražení, přejetí Kontrola stavu pozemních komunikací, bezpečná přeprava břemene, technický stav MV (obsluha MV)
Skladování, manipulace, nakládka, vykládka Stoh manipulačních jednotek Pád, sesunutí, zavalení břemenem Kontrola stavu skladovacích ploch, stav manipulačních jednotek, bezpečné stohování

(zaměstnanci skladu)

Skladování, manipulace, nakládka, vykládka Manipulované břemeno Pád, přiražení, sesunutí břemene Vyhodnocovat úchopovou schopnost, váhu břemene, identifikace těžiště
Všechna pracoviště Technické vybavení a stav pracovišť Pád, přiražení, náraz, pořezání Kontrola stavu technického vybavení a pracovišť před použitím
Výrobní pracoviště Pracovní stroje, materiál, výrobky Pořezání, zasažení, hluk, pád, zakopnutí Používání stanovených OOPP, vhodné umístění pracovních strojů, materiálu a výrobků
Výrobní pracoviště Pracovní stroje Pořezání, zasažení, navinutí Obsluha kvalifikovanými pracovníky, vyloučení dalších osob z nebezpečného prostoru stroje
Výrobní pracoviště Chemické látky a směsi Poleptání, nevolnost, zasažení očí apod. Používání chemických látek a směsí v souladu s pokyny k používání

(např. bezpečnostní list)

Výrobní pracoviště Hluk Poškození sluchu Používání stanovených OOPP
Ruční manipulace Manipulovaný materiál Překročení hygienických limitů Nepřekračovat hygienické limity
Výrobní pracoviště Provoz jeřábů Pád břemene Používání stanovených OOPP, zákaz pohybu v pracovním prostoru jeřábů a pod zavěšeným břemenem
Všechna pracoviště Komunikace Pád, zakopnutí, uklouznutí, naražení Kontrola a údržba stavu komunikačních ploch
Všechna pracoviště Technická zařízení Nečekaný jev Zákaz neoprávněné manipulace, zákaz neodborných zásahů do TZ, obsluha nepoškozených TZ
Všechna pracoviště Elektrická zařízení Dotyk živých a neživých částí Kontrola stavu a revize EZ, krytů, ochranných zařízení, zákaz neodborných zásahů do EZ, obsluha nepoškozených EZ
Nakládka, vykládka, manipulace Technické vybavení a stav pracovišť Přetržení vázacího prostředku Kontrola stavu a revize TZ
Nakládka, vykládka, manipulace Dopravní prostředky Pád řidiče z ložné plochy vozidla Dodržování pravidel bezpečnosti práce a pokynů zaměstnanců společnosti
Nakládka, vykládka, manipulace Dopravní prostředky Pád řidiče při zajišťování nákladu nebo plachtování Dodržování pravidel bezpečnosti práce a pokynů zaměstnanců společnosti
Nakládka, vykládka, manipulace Manipulovaný materiál Poranění o přepravovaný nebo skladovaný materiál Používání stanovených OOPP

Ke stažení

NázevVelikostDatum
Návštěvní řád229 kB21. 01. 2021
Informace k návštěvnímu řádu204 kB22. 01. 2021