O nás

                        

Prefa Brno a.s. uspěla se svým projektem  na vzdělávání  pracovníků uplatněného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost -  v grantu Adaptabilita a konkurenceschopnost a získala pro roky 2013-2015 dotaci z Evropského sociálního fondu  ve výši 2,5  mil. Kč. Tyto prostředky jsou hrazeny z ESF a prostředků státního rozpočtu.  Publicitu našeho projektu Rozvoj Prefa Brno a.s. najdete na stránkách www.esfcr.cz.


Společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Specializuje se na dodávky kvalitních výrobků z betonu, železobetonu, předpjatého betonu a poskytování služeb souvisejících s těmito dodávkami pro širokou oblast stavebnictví.

S cílem naplnit potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech stavebního trhu je výrobní program společnosti Prefa Brno a.s. rozdělen do čtyř produktových skupin (PS):

Kanalizace

Produktová skupina obsahuje ucelený systém výrobků pro výstavbu kanalizací (trub, šachet, vpustí a dalších výrobků).

Komunikace - Drobné stavební materiály
Produktová skupina je zaměřena na výrobky pro výstavbu komunikací (dlažba, obrubníky, žlaby, svahovky, dílce drobné architektury) a výrobky pro stavbu zděných konstrukcí (tvarovky, překlady, desky).

Pozemní stavby
Produktová skupina tvoří široký sortiment výrobků a služeb určených pro výstavbu objektů pozemních staveb (bytové a obchodní objekty, průmyslové haly, prefabrikáty pro inženýrské stavby).

Nádrže a prostorové prefabrikáty
Produktová skupina nabízí sortiment nádrží včetně technologií pro vedení a jímání dešťových a odpadních vod a řešení protihlukových stěn a staveb pro energetiku.  


Navazuje činnost dceřiných společností s cílem dosažení komplexnosti nabídky:

 • PREFA KOMPOZITY, a.s. se zabývá výrobou a prodejem kompozitních (sklolaminátových) profilů, výrobků z těchto profilů a montáží konstrukcí z kompozitních materiálů.
 • PRESTA-mix, spol. s r.o. (společný podnik s firmou Stappa-mix, spol. s r.o) - zabývá se výrobou a prodejem transportbetonu.

Komplexnost zaměření a šíře výrobního programu společnosti Prefa Brno a.s. nejlépe charakterizuje její motto:

„ ... jsme tam, kde Vy stavíte.“

Obchodní název společnostiPrefa Brno a.s.
Sídlo společnostiKulkova 10/4231, 615 00 Brno
Identifikační číslo46 90 10 78
RegistraceSpolečnost je zapsána v oddílu B, složky 859 u Krajského soudu v Brně
Založení společnosti5.5.1992 Fondem národního majetku jako jediným zakladatelem
Právní formaakciová společnost
Základní kapitál205 710 000,– Kč

Historie společnosti

1951  Založení předchůdce současné společnosti - podniku Jihomoravská Prefa, později Prefa Brno. Základ výroby v současném závodě Kuřim.

50–60. léta  Výstavba nynějších závodů (výrobny v Hodoníně, Strážnici a Oslavanech).

1988  Rozdělení podniku Prefa Brno. Odloučení paneláren a přechod výroben, které tvoří současnou akciovou společnost, pod Vodohospodářské stavby Brno.

1989–1990  První kroky směřující k současnému výrobnímu programu společnosti – nová výroba kanalizačních trub a stropních panelů Spiroll.

5. května 1992  Založení akciové společnosti Prefa Brno a.s.

1992–1995  Postupná inovace výrobního programu. Přechod k výrobkovým systémům. Vybudování nové výrobní kapacity na vibrolisovanou dlažbu a obrubníky (1994).

1997–1998  Vybudování nových výrobních kapacit a zásadní rozšíření výrobního programu (nové výrobní linky na betonovou dlažbu a kanalizačních dílců). Zahájení výroby kompozitních materiálů - vytvoření nového závodu Kompozity.

2003  Restrukturalizace společnosti – rozdělení výrobního programu do produktových skupin, změny v organizačním uspořádání společnosti.

2003-2007  Modernizace a zvýšení kapacity výroby (inovace technologie předpjatých stropů Spiroll, nová pracoviště pro výrobu kanalizačních šachet)

2005  Založení dceřiné společnosti PREFA KOMPOZITY, a.s.

2006  Založení společného podniku na výrobu transportbetonu Presta-mix, spol. s r.o. a organizační složky Prefa Brno SK a.s. pro prodej na Slovensku

2008  Vybudování nové kapacity pro těžkou prefabrikaci v závodě Hodonín a pořízení nové výrobní linky na dlažbu a obrubníky v závodě Oslavany

Organizační schéma

Přílohy ke staženíVelikostVloženo
Organizační schéma.pdf70.39 KB04.07.2014

Firemní strategie

Společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice a usiluje o další posílení svého postavení a rozšíření své působnosti v dalších zemích střední Evropy.

Společnost Prefa Brno a.s. je výrobcem kvalitních betonových stavebních dílců a dodavatelem účelných řešení prefabrikovaných stavebních konstrukcí včetně jejich realizace. 

 

Filosofie společnosti je založena na těchto principech a cílech:

 • trvale a systematicky poznávat potřeby zákazníků, analyzovat je a jako zpětnou vazbu je promítat do nabídky výrobků a služeb společnosti Prefa Brno a.s.
 • rozvíjet partnerství se svými zákazníky, dbát na maximální uspokojení potřeb všech zákazníků, otevřeně s nimi komunikovat a budovat tak vztahy vzájemné důvěry
 • vytvářet dlouhodobé vztahy s dodavateli s cílem zajistit vysokou a stálou jakost dodávek, vztahy s klíčovými dodavateli zaměřit na společný vývoj a marketing
 • efektivně rozvíjet lidské zdroje, zabezpečovat vzdělání a výcvik zaměstnanců ve všech oblastech činností potřebných pro zkvalitnění jejich práce
 • důsledně uplatňovat efektivní způsoby motivace zaměstnanců s cílem zlepšení a zefektivnění jejich práce, jakož i možnosti jejich seberealizace
 • podporovat otevřenou komunikaci uvnitř i vně firmy a využívat všech podnětů a poznatků z komunikace směřujících k uspokojování potřeb zákazníků a k efektivní práci s lidskými zdroji
 • podporovat etické chování a spolehlivé, otevřené jednání, vytvořit ve společnosti a ve vztazích s jejím okolím prostředí důvěry a spolupráce
 • dodávat svým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality a důsledně uplatňovat systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001
 • pravidelně hodnotit plnění cílů systému jakosti, posuzovat efektivnost procesů, sledovat a vyhodnocovat úroveň poskytovaných služeb, napravovat neshody a přijímat opatření k zamezení vzniku těchto neshod
 • důsledně plnit požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a PO
 • vést a vzdělávat zaměstnance tak, aby veškeré své činnosti prováděli s ohledem na životní prostředí a předcházeli tak jeho možnému ohrožení
 • využívat nejnovějších poznatků ergonomie práce, zlepšovat pracovní prostředí na všech pracovištích s cílem zvyšovat bezpečnost práce a tím chránit zdraví zaměstnanců
 • iniciovat technický a organizační rozvoj společnosti, podporovat inovační aktivity zaměstnanců, při rozvoji společnosti spolupracovat se zákazníky, dodavateli, vysokými školami a dalšími organizacemi a osobami.

 

Nekovová výztuž

Název projektu: Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požární odolností a odolností vůči agresivním vlivům 
ID projektu: 
FR-TI1/357
Poskytovatel veřejné podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TIP
Období řešení: 2009-2013

Bioplynové stanice

Název projektu: Vývoj speciálních pefabrikátů pro plynotěsné objekty a fermentory
ID projektu: 
FR-TI2/185
Poskytovatel veřejné podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TIP
Období řešení: 2010-2013

TiO2

Název projektu: Fotokatalytické betonové prefabrikáty na bázi TiO2 se samočistícími účinky
ID projektu: TA01011030
Poskytovatel veřejné podpory: Technologická agentura ČR
Program: ALFA
Období řešení: 2011-2013

Odpadní suroviny

Využití recyklovatelných odpadů pro výrobu prefabrikovaných stavebních dílců
ID projektu: TA02010680
Poskytovatel veřejné podpory: Technologická agentura ČR
Program: ALFA
Období řešení: 2012-2014

Lehké konstrukce

Light structures - progresivní konstrukce z moderních kompozitních materiálů
ID projektu: FR-TI4/159
Poskytovatel veřejné podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TIP
Období řešení: 2012-2015