Certifikace

1. Systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002

Společnost Prefa Brno a.s. zavedla a úspěšně certifikovala ve všech svých výrobních jednotkách systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9002 a ČSN EN ISO 9001.
řízení jakosti a jeho certifikaci provedla autorizovaná osoba č. 204 TZÚS Praha s.p.Ověření funkce systému 

2. Výrobková certifikace

Technické a užitné vlastnosti výrobků vyráběných a uváděných na trh společností Prefa Brno a.s. jsou posuzovány podle zákona 22/97 Sb. ve znění zákona 205/02 Sb. a nařízení vlády 163/02 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Vlastnosti stanovených výrobků ověřují autorizované osoby TZÚS Praha s.p. a QUALIFORM Brno a.s. Na základě těchto ověření jsou pro společnost Prefa Brno a.s. vystaveny VÝROBKOVÉ CERTIFIKÁTY a STAVEBNÍ TECHNICKÁ OSVĚDČENÍ na všechny výrobky, u kterých to ukládá zákon.

3. Kontrola jakosti a zkušebnictví

Všechny výrobky společnosti Prefa Brno a.s. podléhají v souladu s firemními kontrolními a zkušebními plány kontrole jakosti. Podle těchto kontrolních a zkušebních plánů jsou v jednotlivých etapách výrobního procesu prováděny podnikovou zkušebnou, popř. externími zkušebnami zkoušky požadovaných vlastností.

4. Technické normy

Vlastnosti výrobků jsou popsány PODNIKOVÝMI PŘEDMĚTOVÝMI NORMAMI. Podnikové normy vycházejí z norem českých (ČSN), evropských (EN), popř. norem německých (DIN).

5. Prohlášení o shodě

V souladu se zákonem 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a s odvoláním na vystavené certifikáty vydává společnost Prefa Brno a.s. pro každý výrobek (popř. skupinu výrobků) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Toto prohlášení deklaruje shodu vlastností výrobku s požadavky technických norem a dalších předpisů. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ je zákazníkovi poskytováno na vyžádání.